خط اول در وسط نوشته شود :یا زینب کبری (س)
خط دوم در سمت راست زیر یاخط بالا:محمد فواد ….ودرسمت چپ زیر ) :۲۰۱۳۲