حساب کاربری

یا

هدیه روز معلم

هدیه روز معلم
هدیه روز معلم بخش زیادی از وقت و زمان دانش آموزان در مدرسه می گذرد و این یعنی قسمت مهمی از تعلیم و تربیت آنها به عهده مدرسه و طبیعتا معلمان می باشد. لذا بی تردید نقشی که معلمان در ...
ایران پنز