حساب کاربری

یا

نوشتن در فضا

استفاده از خودکار در فضا
بررسی مشکل نوشتن با خودکار در فضا ناسا بیش از میلیون ها دلار تنها برای تولید خودکاری هزینه کرده است که بتواند در فضا بنویسد. این در حالی است که فضانوردان و کیهان نویسان در روسیه از مداد برای نوشتن ...
arashtorkaman