حساب کاربری

یا

قلم کوروش

فاقد دیدگاه

قلم یوروپن کوروش

قلم یوروپن کوروش
کوروش کبیر، شاه شاهان مگر می شود درباره خواص و برگزیدگان ایران و حتی جهان عهد باستان تعمق و جستجو کرد ولی نامی از شاه شاهان کوروش کبیر نیافت؟ و مگر می شود سخن از عدالت گستری و عدالت پروری ...
arashtorkaman